Adhyaksa Nirankara · 9 answers · 3mo

Boleh saran mending beli headphone bluetooth or tws? Saran merk juga boleh.

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link