#1 fan ♥ asked 7 months ago

hola como hiciste el bg circular en telepatía crd? siendo específicos en lq sección guides por fis

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link