magical girl anonymous · 1y

What's your favourite yuri mango?

in no particular order:

  • Kimi to shiranai natsu ni naru
  • Kimi ga Shinu made Koi wo shitai
  • Shimeji Simulation
  • Ichido Dake Demo, Koukai Shitemasu

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link