Mara’s secret · 10mo

I know your past

I ALSO KNOW NDER, I WAS GADJAH MADA PANGLIMA PERANG KEBANGGAAN MAJAPAHIT YANG MEMBAWA MAJAPAHIT SAMPAI KE ERA KEJAYAANNYA

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link