ִֶָ☾. · 4mo

Kamu isekai dari mana

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link