Negm Roderick · 3 answers · 8mo

Ada yang suka main game ga? Kalo ada, what kind of games that you like and play? Personally, I play FPS a lot

apa ya. gue tipe yang gampang bosen jadi suka gonta-ganti game. sekarang lagi fokus ke plato aja sih

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link