˚୨୧ kaluna! ⋆. · 3 answers · 8mo

HAPPY SUNDAYYYY! hari ini makan siang pake apa

Happy Thursday! Hahahaha. Waktu hari minggu aku makan siang pake ayam sih. Kak, please semenjak minggu kemarin aku makan ayam terus... semoga ga jadi ayam :3

HAPPY SUNDAY!! hari ini makan siang pake golden lamian, kamu makan siang pake apa sayang ku??

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link