Mahasura banara · 2 answers · 8mo

kalo ditinggal pacar ldr enaknya sedih pake gaya apalagi ya??? 😞

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link