ೀ࿐ ࿔*:・゚ · 7 answers · 8mo

kalo lagi feeling unloved biasanya kalian ngapain? (genuinely asking) 😞

Gak tau, ya aku tenggelam sama perasaanku sendiri terus end up hating myself karena hard to love.

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link